پشتیبانی

مدل سازگاری روی در بیماران COPD
آخرین مطالب

مدل سازگاری روی مبتنی بر آموزش بیمار برای ارتقاء سازگاری بیماران مزمن انسدادی ریه

مدل سازگاری روی مبتنی بر آموزش بیمار برای ارتقاء سازگاری بیماران مزمن انسدادی ریه

Roy’s adaptation model-guided education for adaptation to chronic obstructive pulmonary disease

JOURNAL OF ADVANCED NURSING

Accepted for publication 9 June 2012


این مقاله گزارشی از اثرات  مدل سازگاری روی بر
آموزش بیمار در انطباق فیزیکی و روانی بیماران مبتلا
بیماری انسدادی مزمن ریه می باشد

دانلود

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش