پشتیبانی

حفاظت از جنگل های خشک گرم سیری در آمریکا
آخرین مطالب

دانلود مقاله میزان و نحوه حفاظت از جنگل های خشک گرم سیری در آمریکا

دانلود مقاله میزان و نحوه حفاظت از جنگل های خشک گرم سیری در  آمریکا

Extent and conservation of tropical dry forests in the Americas

  • C.A. Portillo-Quintero
  • G.A. Sánchez-Azofeifa

  • Abstract
    This paper shows the results of an assessment on the current extent of Neotropical dry forests based on a supervised classification of MODIS surface reflectance imagery at 500-m resolution. Our findings show that tropical dry forests extend for 519,597 km2 across North and South America. Mexico, Brazil and Bolivia harbor the largest and best-preserved dry forest fragments. Mexico contains the largest extent at 181,461 km2 (38% of the total), although it remains poorly represented under protected areas. On the other hand, Brazil and Bolivia contain the largest proportion of protected tropical dry forests and the largest extent in continuous forest fragments. We found that five single ecoregions account for more than half of the tropical dry forests in the Americas (continental and insular) and these ecoregions are: the Chiquitano dry forests, located in Bolivia and Brazil (27.5%), the Atlantic dry forests (10.2%), the Sinaloan dry forests in Mexico (9.7%), the Cuban dry forests (7.1%) and the Bajio dry forests in Mexico (7%). Chiquitano dry forests alone contain 142,941 km2 of dry forests. Of the approximately 23,000 km2 of dry forest under legal protection, 15,000 km2 are located in just two countries, Bolivia and Brazil. In fact, Bolivia protects 10,609 km2 of dry forests, where 7600 km2 are located within the Chiquitano dry forest ecoregion and protected by a single park. Low extent and high fragmentation of dry forests in countries like Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica and Peru means that these forests are at a higher risk from human disturbance and deforestation.

ترجمه چکیده با نرم افزار مترجم:

چکیده
این مقاله نتایج یک ارزیابی به میزان فعلی جنگل خشک جدیدالحاره بر اساس طبقه بندی نظارت شده از MODIS تصاویر بازتاب سطح در رزولوشن 500 متر را نشان می دهد. یافته های ما نشان می دهد که جنگل خشک گرمسیری برای 519،597 km2 است در سراسر شمال و جنوب امریکا گسترش دهد. مکزیک، برزیل و بولیوی پناه بزرگترین و بهترین و حفظ قطعات جنگل خشک است. مکزیک شامل بزرگترین حد در 181،461 km2 است (38٪ از کل)، اگر چه از آن باقی مانده ضعیف تحت مناطق حفاظت شده ارائه شده است. از سوی دیگر، برزیل و بولیوی حاوی بزرگترین سهم از جنگل خشک گرمسیری محافظت شده و بزرگترین حد در قطعات جنگل مستمر. ما در بر داشت که پنج بومسار تنها برای بیش از نیمی از جنگل خشک گرمسیری در آمریکا (قاره ای و منزوی) و این بومسار عبارتند از: جنگل خشک Chiquitano، واقع در بولیوی و برزیل (27.5 درصد)، جنگل خشک اقیانوس اطلس (10.2 ٪)، جنگل Sinaloan خشک در مکزیک (9.7٪)، جنگل های خشک کوبا (7.1٪) و جنگل های خشک Bajio در مکزیک (7٪). جنگل خشک Chiquitano تنهایی حاوی 142،941 km2 است از جنگل های خشک است. از حدود 23،000 km2 است از جنگل خشک و تحت حمایت قانون، 15،000 km2 است فقط در دو کشور، بولیوی و برزیل واقع شده است. در واقع، بولیوی محافظت 10،609 km2 است از جنگل های خشک، که در آن 7600 km2 است در داخل Chiquitano منطقه اکولوژیکی جنگل خشک واقع شده و حفاظت شده توسط یک پارک است. وسعت کم و تکه تکه شدن بالا از جنگل خشک در کشورهای گواتمالا، نیکاراگوئه، اکوادور، کاستاریکا و پرو بدان معنی است که این جنگل ها در معرض خطر بالاتری از اختلال انسان و جنگل زدایی می باشد.

دانلود

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش