پشتیبانی

پاورپوینت بیماری های مزمن کلیه
آخرین مطالب

دانلود پاورپوینت بیماری های مزمن (نارسایی مزمن کلیه)

دانلود پاورپوینت بیماری های مزمن (نارسایی مزمن کلیه)
Øاهداف جزئی:
Øبیماری نارسایی مزمن کلیه را تعریف کنید.
Øسیر و دوره های CFR را شرح دهید.
Øتظاهرات بالینی CRF را شرح دهید.
Øتست های تشخیصی CRF را شرح دهید.
Øتشخیص های پرستاری مربوط به CRF را شرح دهید.
Øمراقبت های مربوط به CRF را شرح دهید.
Øدرمان علایم بیماری را شرح دهید. 
Øاهداف رفتاری:
Øدانشجو در پایان کلاس درس بتواند بیماری نارسایی مزمن کلیه را به طور صحیح تعریف کند.
Øدانشجو در پایان کلاس درس بتواند سیر و دوره های CFR را  به طور صحیح شرح دهد.
Øدانشجو در پایان کلاس درس بتواند تظاهرات بالینی CRF را  به طور صحیح شرح دهد.
Øدانشجو در پایان کلاس درس بتواند تست های تشخیصی CRF را  به طور صحیح شرح دهد.
Øدانشجو در پایان کلاس درس بتواند تشخیص های پرستاری مربوط به CRF را به طور صحیح شرح دهد.
Øدانشجو در پایان کلاس درس بتواند مراقبت های مربوط به CRF را به طور صحیح شرح دهد.

Øدانشجو در پایان کلاس درس بتواند درمان علایم بیماری را به طور صحیح شرح دهد.

حجم فای: 1.8MB

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش